Privacyverklaring Atletiekvereniging de Wielingen

Atletiekvereniging de Wielingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AV de Wielingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als AV de Wielingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, trainers en vrijwilligers

Persoonsgegevens van leden, trainers en vrijwilligers worden door AV de Wielingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het verwerken en beheren van de persoonsgegevens voor organisatorische- en contributiedoeleinden.
 • Het informeren van de personen d.m.v. nieuwsuitingen.
 • Het publiceren van foto’s van leden op onze website en op social media voor niet-commerciële doeleinden na verkregen toestemming.
 • Het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan AV de Wielingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer en/of mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens bij machtiging voor automatische incasso en voor betaling van vrijwilligersvergoedingen;
 • Eventueel bijzonderheden, zoals (medische) gegeven die voor de trainingen e.d. van belang zijn. Deze gegevens worden niet in het ledenprogramma verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door AV de Wielingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 • Na afmelding als lid in een oud-ledenbestand in Sportlink (voor statistische en historische doeleinden en in verband met de bewaartermijn voor financiële gegevens).
 • Na afmelding als lid worden de eventuele medische gegevens onmiddellijk vernietigd.

Door het invullen van het inschrijfformulier geven leden (bij kinderen tot 16 jaar door ondertekening door hun ouder) toestemming voor het publiceren van foto’s op de website en social media van AV de Wielingen voor niet-commerciële doeleinden, onverminderd het recht van de deelnemer om verwijdering van gepubliceerde foto’s te verlangen.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door AV de Wielingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het verzenden van donateursnota’s aan donateurs.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge of schriftelijke toezegging;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan AV de Wielingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door AV de Wielingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 • Na afmelding als donateur gedurende 7 jaar (voor historische doeleinden en in verband met de bewaartermijn voor financiële gegevens).

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan baanwedstrijden, Halve marathon van Cadzand-Bad en de Elderschanscross.

Persoonsgegevens van deelnemers aan bovengenoemde wedstrijden worden door of namens AV de Wielingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het verwerken en beheren van de persoonsgegevens voor organisatorische doeleinden en de registratie van tijden en uitslagen;
 • Het publiceren van foto’s van deelnemers op onze website en op social media voor niet-commerciële doeleinden na verkregen toestemming.
 • Het informeren van de personen d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het online inschrijfformulier;
 • Het formulier voor na-inschrijvingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen door of namens AV de Wielingen de volgende persoonsgegevens van u worden gevraagd:

 • Voorletters;
 • Roepnaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer en/of mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens bij machtiging voor automatische incasso;
 • Licentienummer;
 • Lidmaatschap van Atletiekunie en atletiekvereniging;
 • Shirtmaat ten behoeve van een te verstrekken shirt.

Uw persoonsgegevens worden door AV de Wielingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode tot 2 maanden na de wedstrijd.
 • E-mailadressen worden voor onbepaalde tijd bewaard voor nieuwsbrieven en andere promotiedoeleinden met betrekking tot de wedstrijd.
 • Na de wedstrijd worden de uitslagen voor onbepaalde tijd bewaard in uitslagenlijsten (voor statistische en historische doeleinden en in verband met de bewaartermijn voor financiële gegevens).

Door het invullen van het inschrijvingsformulier geven deelnemers (bij kinderen tot 16 jaar door ondertekening door hun ouder) toestemming voor het publiceren van foto’s op de website en social media van AV de Wielingen voor niet-commerciële doeleinden, onverminderd het recht van de deelnemer om verwijdering van gepubliceerde foto’s te verlangen.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan trimlopen.

Persoonsgegevens van deelnemers aan bovengenoemde wedstrijden worden door AV de Wielingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het verwerken en beheren van de persoonsgegevens voor organisatorische doeleinden en de registratie van tijden en uitslagen;
 • Het publiceren van foto’s op onze website en op social media voor niet-commerciële doeleinden na verkregen toestemming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan AV de Wielingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Woonplaats;
 • Geboortejaar;
 • Geslacht;
 • Licentienummer.

Uw persoonsgegevens worden door AV de Wielingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode tot 2 maanden na de wedstrijd.
 • Na de wedstrijd worden de uitslagen voor onbepaalde tijd bewaard in uitslagenlijsten (voor statistische en historische doeleinden en in verband met de bewaartermijn voor financiële gegevens).

Door het invullen van het inschrijvingsformulier geven deelnemers (bij kinderen tot 16 jaar door ondertekening door hun ouder) toestemming voor het publiceren van foto’s op de website en social media van AV de Wielingen voor niet-commerciële doeleinden, onverminderd het recht van de deelnemer om verwijdering van gepubliceerde foto’s te verlangen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de financiële- en ledenadministratie;
 • De inschrijving en tijdsregistratie voor baanwedstrijden, de Halve marathon van Cadzand-Bad en de Elderschanscross.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AV de Wielingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens AV de Wielingen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Privacy coördinator AV de Wielingen:
Nico Verheul, Steenbok 8, 4501 GS  Oostburg
E-mail: verheuln@zeelandnet.nl